Jdi na obsah Jdi na menu
 


                               Stanovy veslařského klubu VK Slovácko

 
 
                                                                                      Čl. 1.
                                                                              Název a sídlo
 
Název :   VK Slovácko
( dále jen klub)
Sídlo: Sokolovská 356, Uherské Hradiště, 686 01
IČ: 26579529
 
                                                                               Čl. 2
                                                                          Statut sdružení
 
Veslařský klub VK Slovácko je občanským sdružením založeným v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Sdružení je dobrovolné , nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Vznikl sloučením Veslařského klubu Uh. Hradiště – občanské sdružení a VO SK Staré Město. Sdružení má postavení právnické osoby s působností na celém území ČR.
 
 
                                                                                     Čl. 3.
                                                                         Cíl činnosti sdružení
 
Základním cílem klubu je příprava, výchova a rozvoj mládeže i dospělých ve veslařském sportovním odvětví, a to zejména po sportovní, technické a fyzické stránce, prostřednictvím zajištění jejich účasti na trénincích a na sportovních akcích pod vedením kvalifikovaných trenérů.
 
V rámci základního cíle veslařského klubu organizuje i jiné jednotlivé akce se sportovním veslováním související schválené klubem v souladu s těmito stanovami.
 
Zajišťuje technické, materiální a finanční předpoklady pro činnost klubu a naplnění jeho cílů včetně jednotlivých akcí, tj. zejména zajišťuje materiální vybavení pro veslařskou mládež, členy klubu a hradí dle finančních možností klubu náklady spojené s jednotlivými akcemi.
 
K ekonomickému zajištění klubu může organizovat vedlejší hospodářskou činnost, především v oblasti pronájmu movitého případně nemovitého majetku, v oblasti sportovních služeb a dále v oblasti obchodu a reklamy, nebo i jiných činností, vždy však tak, aby se jednalo o vedlejší činnosti za účelem obstarání prostředků k naplnění cílů klubu.
 
Vede veslařskou mládež i jednotlivé členy klubu k úctě k veslařskému sportu, zajišťuje osvětu a propagaci veslařského sportu mezi členy klubu, příznivci klubu i ostatní veřejností.
 
Spolupracuje s Českým veslařským svazem a s ostatními veslařskými kluby a organizacemi v zájmu veslařského sportu.
 
 
                                                                                  Čl. 4
                                                        Členství, práva a povinnosti členů
 
Členství v klubu je založeno na zásadě dobrovolnosti . Členem klubu se může stát fyzická i právnická osoba, která projeví svou vůli být členem a vyjádří svůj souhlas s dodržováním stanov klubu.
Fyzická osoba může být členem klubu pokud je připravena se účastnit akcí klubu a podala přihlášku o členství v klubu. V případě, že zájemce o členství je mladší 15-ti let, je nutný na přihlášce podpis zákonného zástupce.
Členství v klubu vzniká podáním přihlášky a zaplacením členského příspěvku. O přijetí a registraci rozhoduje výkonný výbor klubu.                                       
Stane-li se členem klubu právnická osoba, je tato osoba oprávněná stanovit okruh fyzických osob, které jsou oprávněni používat výhod člena klubu.
                                                                       
 
Veslařský klub má zakládající, řádné, čestné a ostatní členy.
 
1. Zakládajícími členy jsou fyzické osoby, které se zúčastnily slučující valné hromady
    Veslařského klubu Uh. Hradiště a VO SK Staré Město v roce 2010. Členství zakládajících
    členů nezaniká, obnovuje se zaplacením členského příspěvku nebo písemných ukončením
    členství ze strany zakládajícího člena. Zakládající členové se mohou účastnit valné hromady
    s hlasem rozhodujícím za předpokladu zaplacení členského příspěvku nejpozději do
    konání valné hromady.
 
2. Řádnými členy jsou fyzické nebo právnické osoby, které se budou aktivně zúčastňovat
    sportovních veslařských soutěží a činností klubu. Řádní členové se mohou účastnit valné
    hromady s hlasem rozhodujícím po dovršení věku 18 let, za předpokladu uhrazení
    členského příspěvku. Za mladší členy se valné hromady s hlasem rozhodujícím může
    účastnit jeho zákonný zástupce, za předpokladu uhrazení poplatku, stanoveného vnitřním  
    předpisem, nejpozději do konání valné hromady. O řádném členství rozhoduje výkonný
    výbor VK. Žadatel o řádné členství se může stát řádným členem po uplynutí zkušebního
    období, které trvá 2 roky. Toto zkušební období počíná běžet dnem podání přihlášky. Po
    uplynutí dvou let, posoudí výkonný výbor splnění podmínek pro přijetí, zejména účast členů
    na akcích pořádaných klubem. Během zkušebního období má žadatel o řádné členství
    postavení ostatního člena dle ustanovení odst. 4, s tím, že má právo účastnit se všech akcí
    a podílet se na prostředcích klubu a účastnit se valné hromady s hlasem poradním.    
 
3. Čestnými členy se mohou stát významné fyzické nebo právnické osoby, které se zvlášť
    významně  zasloužily o veslařský sport. O čestném   členství rozhoduje valná hromada.
    Čestní členové se mohou účastnit valné hromady s hlasem poradním.
 
4. Ostatním členem se mohou stát fyzické nebo právnické osoby, které mají zájem a
     předpoklady  podílet se na činnosti klubu, pomáhat mu nebo poskytovat materiální nebo
     finanční pomoc. O jeho členství rozhoduje výkonný výbor na základě přihlášky, který stanoví
     zároveň podmínky jejich členství. Ostatní členové nebo jejich zástupci se mohou účastnit
     valné hromady s hlasem poradním.      
    
Práva a povinnosti členů:
 
  1. Zakládající a řádní členové mají právo zejména:
a)      zúčastňovat se akcí pořádaných klubem, využívat jeho zařízení a služeb
b)      uplatňovat své názory, návrhy a kritiku
c)      vyžadovat informace o činnosti a hospodaření klubu
d)      účastnit se jednání výkonného výboru, jedná-li se on něm
e)      podílet se na prostředcích , které klub obdrží k podpoře veslařského sportu
f)       volit do výboru
g)      být volen do výkonného výboru, a to od 20 let
 
  1. Čestný člen a ostatní člen má právo zejména:
a)      zúčastňovat se akcí pořádaných klubem
b)      uplatňovat své návrhy, názory a kritiku
c)      vyžadovat informace o činnosti a hospodaření klubu
d)      účastnit se jednání výkonného výboru, jedná-li se o něm.  
                                                                     
  1. Všichni členové mají tyto základní povinnosti:
a)     dodržovat stanovy a usnesení přijatá valnou hromadou nebo výkonným výborem
b)     plnit úkoly uložené mu orgány klubu
c)     šetřit, chránit a zvelebovat majetek klubu
d)     řádně a včas platit členské příspěvky
e)     dodržovat zásady sportovní etiky a vždy se chovat a jednat tak, aby nepoškodil dobré
         jméno klubu a veslařského sportu
 
      4.    Členství zaniká:
 
f)      jednostranným písemným vystoupením z klubu
g)     písemným vyloučením na základě rozhodnutí valné hromady, pokud opakovaně přes
        písemnou výzvu výkonného výboru porušuje povinnosti, které vyplývají ze stanov či jiného
        vnitřního předpisu
h)     úmrtím nebo zánikem právnické osoby
i)      zánikem klubu
 
 
                                                              Čl. 5
                                             Orgány veslařského klubu
 
Orgány veslařského klubu jsou:
a)   Valná hromada
b)   Výkonný výbor
c)   Revizní komise
 
1. Valná hromada
 
   Valná hromada je nejvyšším orgánem klubu. Svolává ji minimálně 1x ročně výkonný výbor, a
   to vyvěšením oznámení o svolání valné hromady, popř. elektronickou formou. Výkonný výbor
   je povinen svolat mimořádnou Valnou hromadu, požádá-li o to jedna třetina členů
   s hlasem  rozhodujícím.
   Valná hromada je tvořena všemi členy. Každý zakládající a řádný člen má jeden hlas
   rozhodující při splnění podmínek uvedených v čl. 4. Čestní a ostatní členové se účastní valné
   hromady s hlasem poradním. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna
   nadpoloviční většina členů s hlasem
   rozhodujícím. Není-li valná hromada usnášeníschopná, koná se náhradní valná hromada
   ve lhůtě do 30 dnů. Tato náhradní valná hromada se může konat i po zjištění, že řádná valná
   hromada není usnášeníschopná.  
 
2.      Pravomoci Valné hromady
a)     schvaluje stanovy , jejich doplňky a změny
b)     schvaluje symboliku a základní předpisy klubu
c)     volí a odvolává výkonný výbor a předsedu
d)     volí a odvolává revizní komisi
e)     projednává a schvaluje zprávu o hospodaření a činnosti klubu za uplynulé období
f)      schvaluje plán činnosti a rozpočet na příští období
g)     stanoví výši členských příspěvků
h)     rozhoduje o vstupu klubu do jiných organizací
i)      volí zástupce na konference vyšších orgánů
j)      rozhoduje o přijetí čestných členů
k)     rozhoduje o vyloučení členů
l)      rozhoduje o zrušení klubu a způsobu likvidace jejího majetku
m)   může měnit nebo rušit rozhodnutí výkonného výboru      
 
Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů s hlasem rozhodujícím. Dvoutřetinové většiny všech přítomných členů s hlasem rozhodujícím je zapotřebí k přijetí usnesení o záležitostech uvedených pod písmenem a), e), f), k), l).
 
                                                                    
                                                                              Čl. 6
                                                                      Výkonný výbor
 
1.      Výkonný výbor je statutárním orgánem klubu. Za výkonný výbor jedná navenek jménem
         klubu předseda výkonného výboru, místopředseda, nebo jiný pověřený člen výkonného
         výboru.
2.      Výkonný výbor řídí činnost klubu v období mezi valnými hromadami, rozhoduje o všech
         záležitostech klubu, pokud nejsou stanovami nebo rozhodnutím Valné hromady
         vyhrazeny Valné hromadě.
         Výkonný výbor je volen a odvoláván Valnou Hromadou, která stanoví počet jeho
         členů. Výkonný výbor musí mít lichý počet minimálně tří členů, z nichž je Valnou  
         hromadou volen předseda klubu. Výkonný výbor si volí ze svého středu 2 místopředsedy
         a dle potřeby další odborné funkce.
3.      Výkonný výbor svolává předseda klubu , zpravidla jedenkrát měsíčně.
         Mimořádné zasedání výkonného výboru svolává předseda klubu na žádost nejméně
         dvou třetin členů výkonného výboru, nebo na základě vlastního rozhodnutí.
4.      Výkonný výbor je oprávněn přijímat usnesení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho
         členů. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů.
         V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v případě jeho nepřítomnosti hlas
         jeho zástupce.
5.      Výkonný výbor zejména: 
a)      zajišťuje plnění usnesení valné hromady
b)      zabezpečuje hospodaření klubu, včetně vedení řádného účetnictví
c)      vykonává jménem klubu zaměstnavatelská práva a povinnosti vyplývající
         z pracovněprávních předpisů
d)     předkládá valné hromadě ke schválení roční zprávu o hospodaření klubu, včetně roční
         účetní závěrky
e)     jmenuje a odvolává trenéry
f)      vydává vnitřní předpisy klubu
g)     uzavírá smlouvy upravující sportovně technické a ekonomické vztahy, rozhoduje o přijetí
         sponzorských darů, zařizuje reklamní činnost klubu
h)     rozhoduje o nabývání a pozbývání movitého majetku
i)      navrhuje výši členských příspěvků
j)      řeší rozpory a nedostatky uvnitř klubu
6.     Každý z členů výkonného výboru je oprávněn ze své funkce odstoupit. Odstoupením
        zaniká funkce člena výkonného výboru klubu ke dni doručení oznámení o odstoupení
        z výkonného výboru některému z jeho členů. Funkce zaniká i jeho smrtí. Výkonný výbor je
        oprávněn provést kooptaci nového člena na místo odstoupivšího člena nebo člena,
        jehož funkce zanikla smrtí, a to po celé zbývající funkční období člena, jehož funkce
        zanikla. Kooptovat lze opět pouze řádného nebo zakládajícího člena klubu 
 
 
                                                                      Čl. 7
                                             Revizní komise
 
1.      Revizní komise je kontrolním orgánem klubu a přísluší jí zejména:
-          dohlížet na hospodaření klubu
-          nahlížet do účetnictví a ostatních dokladů klubu
-          kontrolovat dodržovaní stanov a rozhodnutí Valné hromady
-          upozorňovat výkonný výbor na zjištěné nedostatky a předkládat návrhy na jejich nápravu
-          vyjadřovat se ke zprávě o hospodaření předkládané valné hromadě výkonným výborem
-          předkládat valné hromadě svá vyjádření, doporučení, návrhy, usnesení a zprávu o
            kontrole hospodaření klubu a své činnosti
2.      Revizní komise se při své činnosti řídí stanovami klubu a obecně platnými právními
         předpisy a usnesením valné hromady.
3.      Revizní komise je volena a odvolávána valnou hromadou v počtu nejméně jednoho člena
         z řad  členů klubu.
4.      V případě potřeby je Revizní komise klubu oprávněna svolat Valnou hromadu.
5.      Funkční období revizní komise je shodné s funkčním obdobím výkonného výboru klubu.
 
                                                                                                                                                       Čl.8
                                                        Ustanovení o volbách
 
1.       Funkční období volených orgánů klubu je tříleté. Do orgánů klubu může být navržen a
          volen řádný a zakládající člen, který dovršil 20 let. Každý člen má právo navrhnout
          kandidáty na předsedu a členy výkonného výboru. Navržený kandidát musí nejpozději do 
          zahájení volby vyslovit s kandidaturou souhlas.
 
2.       Volby předsedy a členů výkonného výboru a volby členů revizní komise jsou prováděny
          veřejným hlasováním na řádném zasedání valné hromady klubu. Je-li pro funkci navržen
          jen jeden kandidát, je zvolen, dostane-li nadpoloviční počet hlasů    
3.       Je-li na funkci navrženo více kandidátů, je zvolen ten, který dostane více než polovinu
          hlasů. Nedosáhne-li žádný z kandidátů tohoto počtu, koná se další kolo volby mezi
          dvěma kandidáty, kteří obdrželi nejvíce hlasů a potom rozhoduje prostá většina hlasů.
          Při rovnosti hlasů se volba opakuje a nedojde-li k rozhodnutí, rozhodne los.
      
 
                                                                     Čl. 9
                                                       Majetek a hospodaření
 
1.       Majetek klubu tvoří movitý, nemovitý, nehmotný a finanční majetek, pohledávky a jiná
          majetková práva. Klub může hospodařit a nakládat i se svěřeným majetkem jiných
          organizací či státu v souladu s příslušnými právními předpisy.
2.       Základním zdrojem majetku klubu jsou:
a)       majetek převedený do vlastnictví klubu od jiných subjektů
b)       dotace a subvence ze státního rozpočtu a od dalších organizací
c)       členské příspěvky členů
d)       příjmy z vedlejší hospodářské činnosti
e)       příjmy z reklamní činnosti
f)        příjmy od sponzorů, z dobročinné činnosti a dary
g)       příjmy ze sportovní, společenské, kulturní a další činnosti klubu
3.        Hospodaření klubu se řídí ročním plánem a rozpočtem schváleným valnou hromadou
           klubu.
           Klub se zavazuje hospodařit na základě zásady vyrovnaného hospodaření, tj. zajistit na  
           všechny činnosti klubu prostředky ze zdrojů uvedených v odst. 2 tohoto článku tak, aby
           prostředky zcela kryly náklady vynaložené klubem na schválené akce a ostatní činnosti a
           také náklady spojené s běžnou činností.
4.       S finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu disponuje předseda a
           místopředseda klubu.
 
     
                                                                      Čl. 10
                                                            Symbolika klubu
 
Symboliku klubu schvaluje valná hromada.
 
Symboliku tvoří:
Znak klubu:   logo veslaře s nápisem VK Slovácko
Vesla: bílá lopatka, uprostřed logo veslaře s nápisem VK Slovácko 
Dres: bílo modro červený, na přední straně logo veslaře s nápisem VK Slovácko
  
                                                                     
 
                                                                     Čl. 11
                                                             Zánik sdružení
 
Zánik veslařského klubu:
a)      klub zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným klubem na základě
          rozhodnutí valné hromady                                                                  
b)      rozhodnutím ministerstva vnitra
c)      zaniká-li dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současná valná hromada o způsobu
          majetkového vypořádání
 
 
                                                                    Čl. 12
                      Závěrečná ustanovení 
 
Stanovy veslařského klubu Slovácko v tomto znění byly schváleny valnou hromadou dne 10.5.2010 a jsou závazné pro všechny členy veslařského klubu.
Stanovy mohou být měněny nebo doplňovány pouze na základě rozhodnutí valné hromady.
 
 
 
 
 
 V Uherském Hradišti dne 10.5.2010                                             
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       
                                                                                                                 Milan Šurý
                                                                                                         předseda VK Slovácko